Prostredie

Vo svojich podnikateľských aktivitách sa Podravka zaväzuje zachovávať, ochraňovať a zlepšovať kvalitu prostredia, v ktorom vytvára nové ekonomické, environmentálne a sociálne hodnoty zúčastnených strán.

So zámerom ďalšieho znižovania vplyvov na životné prostredie a zachovanie úrovne udržateľnosti sme si stanovili nasledujúce kľúčové ciele::

  • rozvíjanie povedomia a zlepšovanie prístupu zamestnancov k životnému prostrediu prostredníctvom profesionálneho rozvoja;
  • neustále znižovanie vypúšťania odpadových vôd a nakladanie;
  • manažovanie odpadu ako užitočnej suroviny a opätovného zdroja;
  • ochrana pred škodcami;
  • zlepšovanie laboratórne činnosti a výkonnosti čistiarne odpadových vôd
  • aktívne podieľa nie sa na práci organizácií, ktoré pokrývajú oblasti ochrany životného prostredia.

Podľa svojich kľúčových cieľov, a v rámci právomocí a zodpovednosti Oddelenia ekológie, Podravka vykonala rad plánovaných aktivít a dosiahla významné ekonomické, environmentálne a sociálne výsledky prostredníctvom vynaloženej práce.

Pri našich obchodných aktivitách sme sa zaviazali k uchovávaniu, ochrane a zlepšovaniu kvality prostredia, v ktorom vytvárame ekonomické, environmentálne a sociálne hodnoty pre našich akcionárov.