Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia na webovej stránke Podravka

PRAVIDLÁ SÚKROMIA

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 /EC (Úradný vestník Európskej únie L 119 , 4. mája 2016, strana 1, ďalej: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré je od 25. mája 2018 v plnej platnosti v Slovenskej republike a vo všetkých členských štátoch Európskej únie, ako aj zákona o vykonávaní všeobecných nariadení o ochrane údajov (Úradný vestník č. 42/18, ďalej len zákon) alebo v súlade s právnym rámcom ochrany osobných údajov v Slovenskej republike a Európskej únii, PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., Jesenského 1486, Zvolen, IČO: 31 363 172 (ďalej len: PODRAVKA), ako správca spracovania osobných údajov užívateľov svojich služieb a zákazníkov, vytvoril Ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) vysvetľujú, ako PODRAVKA zhromažďuje, používa a spravuje vaše osobné údaje, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke a sú prístupné prostredníctvom webovej stránky: https://podravka.sk/

Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby ponúkané spoločnosťou PODRAVKA, pričom cieľom pravidiel je jasným a transparentným spôsobom informovať našich návštevníkov, partnerov a používateľov našich služieb (ďalej len respondenti) o postupoch spracovania ich osobných údajov a ich právach.

PODRAVKA sa venuje ochrane a rešpektovaniu vášho súkromia. Pozorne si prečítajte tieto zásady, aby ste pochopili, prečo a ako zhromažďujeme vaše osobné údaje a ako budú použité. S ohľadom na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, je PODRAVKA „prevádzkovateľom“, teda tým, kto určuje potreby a prostriedky, ktorými sa osobné údaje spracúvajú.

PODRAVKA ako poskytovateľ webových služieb sa zaväzuje chrániť citlivosť osobných údajov.

Ak by ste nás chceli kontaktovať ohľadom týchto zásad alebo ohľadom vašich osobných údajov, použite prosím nasledujúce kontaktné údaje:

PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.

Jesenského 1486

960 01 Zvolen

 

Pracovníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese: podravka@podravka.sk

Ako a kedy zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď je to potrebné na splnenie vašich potrieb a požiadaviek, vykonávanie služieb alebo pre potreby nášho podnikania:

 1. keď vstúpite na stránku https://podravka.sk/, budeme zhromažďovať údaje o vašej IP adrese, ktorá sa tiež považuje za osobný údaj,

 2. pri registrácii osoby ako užívateľa alebo príjemcu newsletteru alebo iných informácií o našich produktoch a akciách. Ako správca údajov vás požiadame o zadanie informácií o sebe (osobné údaje), ako sú e-mailová adresa, meno, priezvisko a telefónne číslo (časť údajov je označená ako nepovinná). Právnym základom spracovania vašich údajov je súhlas. Používateľ, ktorý sa prihlási na odber upozornení o našich produktoch a akciách zadaním svojich údajov na stránke https://podravka.sk/, dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu pracovníka pre ochranu osobných údajov,

 3. situácie, v ktorých zhromažďujeme iné typy údajov, ako je dátum a čas prístupu na stránku, informácie o hardvéri, softvéri alebo internetovom prehliadači, ktorý používate, ako aj o operačnom systéme vášho počítača a verzii aplikácie a vaše jazykové nastavenia. Môžeme zhromažďovať informácie o kliknutiach a vašom prístupe k zobrazenej stránke https://podravka.sk/,

 4. keď kontaktujete naše zastúpenie a žiadate nás o pomoc alebo položíte otázku za účelom uplatnenia niektorého z vašich práv zaručených platnými predpismi,

 5. keď nás kontaktujete prostredníctvom sociálnych sietí, zhromažďujeme údaje, ktoré ste nám sprístupnili pri zadávaní otázok alebo žiadostí,

 6. keď sa zúčastníte našich výherných súťaží, budeme spracúvať údaje v závislosti od typu výhernej súťaže, o ktorej vás budeme informovať v pravidlách výhernej súťaže. Údaje, ktoré je možné spracúvať, sú napríklad meno, priezvisko, adresa na zaslanie výhry,

 7. keď vyplníte prieskum spokojnosti, spracovávame informácie, ako je vaša IP adresa,

 8. keď nám položíte akúkoľvek otázku súvisiacu s našou ponukou, spracujeme vaše kontakty a/alebo iné údaje, ktoré nám poskytnete pri odoslaní dopytu,

 9. ak chcete poslať žiadosť o zamestnanie, budeme spracúvať údaje ako vaše meno, priezvisko, vek, titul, povolanie, pracovné skúsenosti, kontaktné telefónne číslo a ďalšie údaje obsiahnuté vo vašej žiadosti,

 10. pri registrácii na webovej stránke sa ukladá aj dátum a čas IP adresy pridelenej Poskytovateľom internetových služieb (ISP) a používanej respondentom. Registrácia nám so súhlasom umožňuje ako prevádzkovateľovi údajov a organizátorovi ponúkať obsah alebo služby, ktoré môžu byť vzhľadom na povahu subjektu ponúkané len registrovaným používateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť osobné údaje poskytnuté pri registrácii alebo ich úplne vymazať z evidencie.

Vyššie uvedené konkrétne kategórie vašich osobných údajov zhromažďujeme buď na základe súhlasu, ktorý sme vám ukázali, keď navštívite https://podravka.sk/ prostredníctvom kontextového okna, alebo na základe oprávneného záujmu (napríklad v prípadoch, keď sú súbory cookie potrebné na fungovanie https://podravka.sk/ alebo keď vám pošleme nejaké zaujímavé oznámenia a/alebo akčné ponuky) alebo za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich z platných predpisov Slovenskej republiky.

Ak je spracovanie založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je potrebné oznámiť prevádzkovateľovi e-mailom: podravka@podravka.sk alebo na adrese PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., Jesenského 1486, 960 01 Zvolen s označením „Spracovanie osobných údajov“. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Venujte prosím pozornosť povinnému rozsahu údajov, o ktoré Vás žiadame, pretože v prípade, že neposkytnete požadované údaje, ktoré sú určené ako povinné, aby sme pre Vás mohli vykonávať požadovanú alebo očakávanú činnosť, bohužiaľ nebude umožnené zúčastniť sa na tom istom, bez požadovaných údajov nebude aktivita technicky realizovateľná.

Aby sme teda zhrnuli všetky vyššie uvedené skutočnosti, vo všeobecnosti zhromažďujeme vaše osobné údaje priamo od vás, keď vyplníte určitý formulár..

Vaše osobné údaje nepoužívame na marketingové účely, pokiaľ nám nepoviete, že s tým súhlasíte. Ak chcete, aby sme vám zasielali podrobnosti o našich produktoch, organizácii našich podujatí, službách, ponukách a akciách, prihláste sa k odberu tým, že nám pri prihlásení na odber newslettera udelíte súhlas.

S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými údajmi a spoločnosť PODRAVKA a/alebo naši dôveryhodní partneri ich náležite chránia..

Aké údaje a na aký účel zhromažďujeme priamo od vás?

Typické kategórie údajov, ktoré zhromažďujeme od používateľov, sú nasledovné: e-mailová adresa.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme pre:

• výkon služieb, plnenie zmlúv alebo iný spôsob zabezpečenia poskytnutia požadovanej služby

• využívanie všetkých služieb na webovej stránke https://podravka.sk/

• odpovedanie na vaše otázky a spracovanie vašich požiadaviek čo najefektívnejšie

• štatistické spracovanie údajov

• zasielanie materiálov, ponúk a kontaktovanie

• zlepšenie kvality obsahu, funkčnosti a služieb.

Aké práva na súkromie máte?

Upozorňujeme, že kedykoľvek máte právo od PODRAVKY požadovať:

 • poskytnúť vám prístup k vašim osobným údajom

Môžete sa spoločnosti PODRAVKA opýtať, ktoré vaše osobné údaje používa, a tiež môžete požiadať o prístup k týmto osobným údajom. Máte právo poznať účel spracovania, aké kategórie vašich osobných údajov uchovávame, orgány alebo kategórie orgánov, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, dobu uchovávania údajov, ako aj zdroj údajov v prípade, že údaje sa zbierajú nepriamo.

Môžete nás kontaktovať, ak chcete kópiu niektorých alebo všetkých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

 • požiadať o opravu nesprávnych údajov

Chceme, aby vaše osobné údaje boli presné a aktuálne. Môžete nás požiadať o opravu alebo odstránenie informácií, ktoré považujete za nepresné alebo neaktuálne.

 • požiadať o vymazanie osobných údajov

Môžete požiadať PODRAVKU o zastavenie spracovania alebo dokonca o vymazanie vašich osobných údajov. Ak Vaše osobné údaje potrebujeme na plnenie nejakej zmluvnej povinnosti voči Vám, PODRAVKA by mohla prestať byť schopná plniť takéto zmluvné povinnosti. Taktiež, ak sú vaše osobné údaje potrebné na splnenie určitých zákonných povinností (napr. daňové povinnosti), nemusí byť vaša žiadosť splnená.

 • Obmedzenie prístupu k vašim údajom (nám a/alebo tretím stranám) v určitých procesoch alebo úplne

Ak chcete namietať správnosť údajov alebo už osobné údaje nepotrebujeme na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy na stanovenie, výkon alebo spracúvanie právnych požiadaviek, alebo ste namietali spracúvanie na základe toho, čo považovať za legitímne, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 • podať sťažnosť na spôsob, akým používame vaše údaje

Nezabudnite, že máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorý PODRAVKA považuje za legitímny.

 • požiadať o prenos údajov k inému prevádzkovateľovi (prenosnosť práv)

Ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo požiadať o prenos údajov k inému prevádzkovateľovi.

Na uplatnenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv použite prosím kontaktné údaje uvedené na začiatku Zásad ochrany osobných údajov.

Ak sa domnievate, že vaše práva nie sú rešpektované, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde sú uložené vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, uchovávame v bezpečnom prostredí. Vaše osobné údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím, zmenou alebo zničením akoukoľvek organizáciou alebo jednotlivcom.

Spracovávané údaje sú uložené v našich priestoroch a zabezpečených IT systémoch, niekedy však údaje ukladáme na servery našich dôveryhodných poskytovateľov služieb so sídlom v EÚ.

PODRAVKA zabezpečí uchovávanie osobných údajov na bezpečnom mieste (ktoré zahŕňa primeranú administratívnu, technickú a fyzickú ochranu, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu, prístupu, zverejneniu, kopírovaniu alebo pozmeňovaniu osobných údajov), ku ktorému majú prístup iba oprávnené osoby. Všetky oprávnené osoby podpisujú vyhlásenie o mlčanlivosti.

Údaje zhromaždené na účely uvedené v týchto pravidlách budú uchovávané len tak dlho, ako je potrebné na splnenie stanovených účelov. Vaše osobné údaje nebudú uchovávané vo forme umožňujúcej vašu identifikáciu dlhšie, ako to PODRAVKA odôvodnene považuje za potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované. PODRAVKA bude uchovávať určité osobné údaje po dobu stanovenú zákonom alebo nariadením, ktoré spoločnosti PODRAVKA ukladá povinnosť údaje uchovávať (viac v časti „Ako dlho bude PODRAVKA uchovávať vaše osobné údaje?“).

Ak ste nám udelili súhlas (napríklad ste sa prihlásili na odber nášho newslettera, vybrali ste si určitú kategóriu súborov cookie na používanie), budeme vaše osobné údaje spracúvať, kým svoj súhlas neodvoláte. Ak vznesiete opodstatnenú námietku proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, nebudeme Vaše osobné údaje v budúcnosti spracúvať.

Okrem všetkého vyššie uvedeného je dôležité zdôrazniť nasledujúce; ak bolo začaté súdne, správne alebo mimosúdne konanie, osobné údaje môžu byť uchovávané až do skončenia takéhoto konania vrátane možnej lehoty na podanie opravných prostriedkov.

Vymieňa si PODRAVKA údaje s tretími stranami?

Ochrana súkromia je pre nás dôležitá, preto nikdy nebudeme zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, s výnimkou účelov popísaných v týchto zásadách. O zdieľaní a prenose údajov vás budeme vždy informovať.

PODRAVKA spolupracuje s ďalšími spoločnosťami. To znamená, že niekedy zdieľame vaše osobné údaje pomocou zabezpečených IT systémov. Keď konáme týmto spôsobom, údaje sa prenášajú na servery umiestnené v EÚ alebo v krajine, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany v súlade s legislatívou EÚ.

V niektorých prípadoch môžu naši partneri, ktorí poskytujú služby v mene alebo pre PODRAVKU, spracovávať vaše údaje mimo Európskej únie. Zmluvy, ktoré s takýmito subjektmi uzatvárame, ich však zaväzujú nakladať s vašimi údajmi s osobitnými bezpečnostnými opatreniami v súlade s predpismi platnými v členských štátoch Európskej únie.

Európska komisia prijala 10. júla 2023 nové rozhodnutie o primeranosti, na základe ktorého môžu byť osobné údaje voľne prenášané z Európskej únie spoločnostiam v USA, ktoré sa zúčastňujú rámca ochrany osobných údajov.

Rozhodnutie o primeranosti vychádza z článku 45 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a je mechanizmom, ktorý zabezpečuje bezpečný a legálny prenos údajov do tretích krajín. Spoločnosti v USA, ktoré sa chcú zapojiť do rámca ochrany údajov, musia prejsť procesom samocertifikácie a zapísať sa do zoznamu spoločností, ktoré sa pripojili k rámcu ochrany osobných údajov.

Taktiež, ak náš zmluvný partner sídli v USA, zrevidujeme existujúce zmluvy a preveríme bezpečnostné štandardy, ktoré náš partner garantuje, aby sme zabezpečili ochranu všetkých našich respondentov najnovšími štandardmi schválenými a navrhnutými kompetentnými inštitúciami.

Účely, na ktoré zdieľame údaje s našimi dôveryhodnými partnermi, sú napríklad marketingové potreby, údržba weboveh stránky https://podravka.sk/, reklama, spracovanie platieb, dodávky (doručovanie) a ďalšie služby v a mimo https://podravka.sk/. Títo poskytovatelia služieb sú povinní podľa príslušných zmlúv používať im zverené údaje len v súlade s našimi pokynmi a výlučne na účel, ktorý sme striktne určili. Taktiež ich zaväzujeme, aby vaše údaje primerane chránili a považovali ich za obchodné tajomstvo.

Raz ročne vykonávame audit u všetkých našich partnerov, aby vedeli, že ochrana vašich osobných údajov je stále na požadovanej úrovni a že je v súlade s platnými predpismi.

Ako dlho bude PODRAVKA uchovávať vaše osobné údaje?

PODRAVKA nebude uchovávať vaše osobné údaje dlhšie, ako je doba, po ktorú sú údaje nevyhnutné na splnenie účelu ich použitia, a to maximálne po dobu 3 rokov, okrem výnimočných prípadov, kedy je zákonom stanovená dlhšia doba uchovávania údajov (napr. údaje súvisiace s jednostranným ukončením zmlúv a námietok budú uchovávané po dobu 1 roka, údaje súvisiace s výkonom vašich práv na ochranu súkromia budú uchovávané trvalo, údaje súvisiace s hrami o ceny budú uchovávané po dobu 5 rokov, e-mailové adresy na tento účel zasielanie newsletterov až do odvolania súhlasu, pričom informácie o účte budú uchovávané po dobu 11 rokov).

Viac informácií o dobách uchovávania údajov získate kontaktovaním nášho pracovníka pre ochranu údajov.

Na čo použijeme vaše údaje?

Vaše osobné údaje môžeme použiť mnohými rôznymi spôsobmi, najmä na plnenie našich zákonných a iných povinností voči vám, ale niekedy na zlepšenie vášho zážitku z používania webovej stránky a z bezpečnostných dôvodov.

Účely, na ktoré používame vaše údaje, sú popísané v týchto pravidlách a ak sú vaše údaje spracúvané na iné účely, budete o tom pred uskutočnením takéhoto (nového) spracúvania upozornení.

Cookies

S cieľom udržiavať webovú stránku a zabezpečiť jej funkčnosť na očakávanej úrovni využíva PODRAVKA technológiu známu ako „cookies“.

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré odosielame do vášho počítača a môžeme k nim neskôr pristupovať. Môžu byť dočasné alebo trvalé. Vďaka cookies si môžete naše stránky prezerať bez problémov. Súbory cookie nám ukazujú, čo vás a ostatných návštevníkov našej webovej stránky zaujíma, čo nám pomáha zlepšovať ju.

Prečítajte si viac o súboroch cookie v Zásadách používania súborov cookie.

Iné webové stránky

Ostatné webové stránky, na ktoré je možné pristupovať prostredníctvom webovej stránky https://podravka.sk, majú svoje vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov a zhromažďovaní údajov a o tom, ako sa používajú a zverejňujú.

PODRAVKA nezodpovedá za spôsoby a podmienky práce tretích osôb.

PODRAVKA zhromažďuje a spracúva osobné údaje prostredníctvom interakcií používateľov na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a YouTube. PODRAVKA, t. j. zodpovedné osoby určené PODRAVKOU, majú prístup k správam a/alebo príspevkom na uvedených sociálnych sieťach, avšak osobné údaje zhromaždené prostredníctvom nich, najmä tie, ktoré sú obsiahnuté v správach, PODRAVKA neuchováva ani dodatočne nespracúva s výnimkou účelov uvedených v týchto pravidlách.

PODRAVKA využíva firemný profil využívajúci služby Facebooku, YouTube a Instagramu a ich Pravidlá ochrany osobných údajov a vyhlásenia o dôvernosti, ako aj spôsob, akým používa vaše osobné údaje, si môžete pozrieť na:

 

 

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

 

YOUTUBE ONLINE

 

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 

INSTAGRAM ONLINE

 

https://help.instagram.com/519522125107875

 

 

V prípade, že máte otázky týkajúce sa zhromažďovania a spracovania údajov Facebook, YouTube a/alebo Instagram alebo si chcete uplatniť jedno zo svojich práv garantovaných všeobecným nariadením o ochrane údajov, kontaktujte:

FACEBOOK:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

Kontaktujte pracovníka pre ochranu údajov:

 

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ak nie ste spokojný so spôsobom zhromažďovania a spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na vedúci dozorný orgán Facebooku, Írskeho komisára pre ochranu údajov alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Na webovú stránku https://podravka.sk má PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., ako správca spracovania osobných údajov zakomponované súčasti spoločnosti Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálna sieť je miesto sociálneho spojenia na internete, online komunita, ktorá zvyčajne umožňuje používateľom vzájomnú interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť slúži ako platforma na zdieľanie názorov a skúseností, prípadne poskytovanie osobných či pracovných informácií internetovej komunite. Facebook umožňuje svojim používateľom vytvárať si súkromné ​​profily, nahrávať obrázky a spájať sa prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Facebook vlastní Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak osoba používajúca Facebook žije mimo USA alebo Kanady, prevádzkovateľom osobných údajov je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA je nezávislým prevádzkovateľom údajov.

Otvorením https://podravka.sk prehliadač respondenta zobrazí príslušný komponent Facebooku, čo je dôsledok používania pluginu Facebook. Prehľad všetkých Facebook pluginov nájdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Pri tomto technickom postupe boli Facebooku poskytnuté informácie o konkrétnej podstránke, ktorú respondent navštívil.

V prípade, že ste prihlásený na Facebooku ako respondent, Facebook zároveň dokáže rozpoznať každé vaše zobrazenie webovej stránky https://podravka.sk. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Facebook a prenášajú sa na účet Facebook respondenta. Ak respondent klikne na ľubovoľné tlačidlo Facebooku integrované na webovej stránke https://podravka.sk, napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“, alebo ak respondent odošle komentár, Facebook prenesie uvedené informácie na osobný účet na Facebooku respondenta a tým uloží osobné údaje.

Zakaždým, keď sa respondent prihlási na Facebook a zároveň vstúpi na webovú stránku https://podravka.sk, Facebook o ňom dostane informácie prostredníctvom komponentu Facebook. Stane sa tak bez ohľadu na to, či respondent klikne na komponent Facebook alebo nie. Ak si respondent neželá prenášať tento typ informácií, môže tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na Facebooku pred vstupom na webovú stránku https://podravka.sk.

YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Írsko

 

 

Kontaktujte pracovníka pre ochranu údajov:

 

 

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

 

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým sa vaše osobné údaje zhromažďujú a spracúvajú, môžete sa obrátiť na popredný dozorný orgán pre YouTube, írskeho komisára pre ochranu údajov alebo Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 

 

Na stránke https://podravka.sk. má správca osobných údajov zakomponované komponenty služby Youtube. Youtube je internetový video portál, ktorý umožňuje bezplatné publikovanie, prezeranie, vyhodnocovanie a komentovanie video materiálu. Youtube umožňuje zverejňovanie všetkých typov video materiálov, takže si môžete pozrieť celé filmy, TV prenosy, hudobné videá, plagáty a video materiály vytvorené používateľmi portálu.

Vlastníkom služby YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. The YouTube, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, sa považuje za nezávislého prevádzkovateľa údajov.

Ak ste prihlásený/-á na YouTube ako používateľ stránky (respondent), YouTube rozpozná zakaždým, keď otvoríte podstránku, kde sa nachádza video YouTube. Tieto informácie budú zhromažďované spoločnosťami YouTube a Google a budú prenesené na účet YouTube dotknutej osoby.

YouTube alebo Google získajú prostredníctvom komponentu YouTube informáciu, že respondent navštívil webovú stránku https://podravka.sk, ak bol počas návštevy webovej stránky prihlásený na YouTube; stane sa tak bez ohľadu na to, či ste ako respondent klikli na video YouTube alebo nie. V prípade, že takýto prenos informácií nechcete povoliť, môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube pred otvorením webovej stránky _____________________.

ZA INSTAGRAM:

 

META PLATFORMS Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

 

 

Kontaktujte pracovníka pre ochranu údajov:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým sú vaše osobné údaje zhromažďované a spracovávané, môžete sa obrátiť na vedúci dozorný orgán pre Instagram, Írskeho komisára pre ochranu údajov alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Nadobudnutie platnosti a zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť zverejnením na webovej stránke.

PODRAVKA si vyhradzuje právo na zmenu Zásad ochrany osobných údajov, ktoré budú zverejnené na webovej stránke.