Podmienky používania

Webovú stránku www.podravka.sk (ďalej len: webová stránka) spustila a upravuje PODRAVKA INTERNATIONAL (ďalej len: „Podravka“, „my“, „nás“ alebo „náš“).

Pri vašom prvom použití webovej stránky máme za to, že ste sa týmito Podmienkami plne oboznámili, že im rozumiete a súhlasíte s nimi. Ak s nimi nesúhlasíte, nevstupujte na webovú stránku a nepoužívajte jej obsah. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností spojených s Podmienkami používania nás prosím kontaktujte na podravka@podravka.sk. 

Vyhradzujeme si právo na zmenu vzhľadu a obsahu webovej stránky, ako aj Podmienky používania, preto vás žiadame aby ste si ich príležitostne prečítali a oboznámili sa s prípadnými zmenami. Domnievame sa, že vaše ďalšie použitie webovej  stránky predstavuje váš súhlas so všetkými možnými zmenami.

Podmienky sa vzťahujú na niekoľko segmentov:

  1. Podmienky používania
  2. Autorské právo a iné práva duševného vlastníctva
  3. Povolenia a odmietnutia
  4. Cookies
  5. Štatistiky
  6. Odkazy
  7. Zmeny a ukončenia platnosti

1. Podmienky používania

Prijateľné použitie

Sťahovanie a tlač formulárov, napríklad na vytvorenie objednávky, prehliadanie iných materiálov a obsahu na tejto webovej stránke je len na osobné použitie. Verejné zobrazovanie, prenos, publikácia, úprava, reprodukcia, distribúcia, účasť na prevode alebo v predaji, kopírovanie, odosielanie alebo akékoľvek iné použitie obsahu tejto webovej stránky alebo akejkoľvek jej časti je zakázané, rovnako ako výber a zmena jeho obsahu bez jasného písomného súhlasu spoločnosti Podravka a iných vlastníkov práv duševného vlastníctva. Ak bol takýto súhlas poskytnutý, nie je povolené žiadne vynechanie alebo zmena údajov týkajúcich sa existujúcich autorských práv a/alebo ochrannej známky alebo iného práva duševného vlastníctva.

Komerčné použitie

Webová stránka nemôže byť použitá na obchodovanie, predávanie a ostatné komerčné účely okrem nákupu od spoločnosti Podravka. Akákoľvek reklama alebo zbieranie ponúk produktov a služby nie je povolené bez písomného súhlasu spoločnosti Podravka. Prenos a publikovanie obscénneho, urážlivého, vulgárneho, výhražného, urážlivého alebo inak nevhodného alebo nezákonného materiálu je zakázané, rovnako ako akýkoľvek materiál, ktorý predstavuje porušenie akýchkoľvek práv ktorejkoľvek strany, a najmä materiál obsahujúci počítačové vírusy alebo iný škodlivý materiál. Za akúkoľvek škodu vyplývajúcu z ich činností, ktoré nie sú v súlade s týmito podmienkami, ako aj za akúkoľvek inú škodu z toho vyplývajúcu, zodpovedajú iba používatelia. Spoločnosť Podravka si vyhradzuje právo (ale nie povinnosť) úplne alebo čiastočne vymazať materiál alebo obsah uverejnený používateľmi.

Uverejňovanie obsahu a materiálov

Uverejnením obsahu a materiálov na tejto webovej stránke (vrátane, ale nie výlučne, návrhov, nápadov, nákresov a receptov) automaticky súhlasíte s udelením (alebo sa zaručujete, že vlastník materiálov výslovne súhlasí s udelením) spoločnosti Podravka neodvolateľné, trvalé a výhradné práva a licenciu na používanie, úpravu, začlenenie do iných diel, preklad, publikovanie, prenos a distribúciu tohto materiálu po celom svete v akejkoľvek forme a akýmikoľvek médiami teraz známymi alebo neskôr vyvinutými na akýkoľvek účel a bez náhrady. Podmienky uvedené v tomto bode zostávajú záväzné aj po ukončení platnosti týchto Podmienok.

2. Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom, ktorý vlastní spoločnosť  Podravka, alebo jej bol poskytnutý a vlastnia ho tretie strany. Upravovanie, vyberanie a adaptovanie obsahu tejto webovej stránky je tiež predmetom autorského práva spoločnosti Podravka. Okrem toho, táto webová stránka obsahuje logá, mená jednotlivcov a iné prvky duševného vlastníctva patriace spoločnosti Podravka alebo tretím stranám s licenciou spoločnosti Podravka. Nemožno predpokladať, že akýkoľvek obsah tejto webovej stránky je určený na použitie bez obmedzenia. Súhlas na kopírovanie si môžete vyžiadať.

Foto a video galéria

Všetky fotografie, obrázky, videá, osobné informácie a/alebo iný materiál na webovej stránke sú výlučne majetkom spoločnosti Podravka d.d. Všetok materiál na webovej stránke podlieha autorským právam a iným právam duševného vlastníctva, ktoré vlastní Podravka d.d. Všetky práva sú vyhradené. Povolenie na použitie týchto materiálov sa udeľuje subjektom výlučne na propagačné, redakčné a informačné účely pri publikovaní v novinách, časopisoch a elektronických médiách. Akýkoľvek iný druh použitia materiálu tejto webovej stránky je zakázaný. Okrem toho je zakázané používanie akéhokoľvek materiálu z webovej stránky na účely predaja alebo ponuky produktov alebo služieb akéhokoľvek druhu. Definované oprávnenie a spôsob, akým sa táto webová stránka používa, sa nesmie prenášať, subdodávateľsky alebo prideľovať a akýkoľvek zamýšľaný alebo pokus o prevod, subdodávky alebo postúpenie budú považované za neplatné. Používaním materiálu tejto webovej stránky používatelia médií akceptujú, bez obmedzenia, tu uvedené obmedzenia a podmienky.

3. Povolenia a odmietnutia

Napriek oprávnenému úsiliu, ktoré vynakladá spoločnosť Podravka na to, aby zaistila, že informácie na webovej stránke sú pravdivé a aktuálne, neposkytuje však žiadne záruky týkajúce sa jej presnosti a úplnosti a neposkytuje právo vzniesť následky v tomto ohľade. Okrem záruk na výrobky ktoré jasne udeľuje spoločnosť Podravka, Podravka zdôrazňuje, že všetky materiály a obsah webovej stránky je poskytnutý „ako je“ a spoločnosť Podravka nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky, ktoré by mohli vzniknúť z odlišnej interpretácie materiálov a obsahu webovej stránky. Podravka nezaručuje, že táto webová stránka bude vždy prístupná a dostupná alebo bez chýb a vírusov. Používatelia súhlasia, že používajú túto webovú stránku na svoje vlastné riziko.

Spoločnosť Podravka nie je zodpovedná za akékoľvek škody alebo ujmy (vrátane, ale nie výlučne na mimoriadne alebo následné škody) vzniknuté z použitia alebo neschopnosti použitia akejkoľvek časti tejto webovej stránky alebo akéhokoľvek obsahu uverejneného alebo zaslaného od ostatných používateľov.

Zástupcovia médií a ostatní používatelia tejto webovej stránky zreteľne súhlasia s kompenzáciou spoločnosti Podravka za akékoľvek a všetky nároky, náklady, škody alebo záväzky vyplývajúce z neopatrného používania materiálov tejto webovej stránky používateľom, vrátane akejkoľvek priamej, nepriamej, vedľajšej, mimoriadnej alebo následnej škody.

Okrem toho, spoločnosť Podravka a jej dodávatelia nepreberajú žiadnu právnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo užitočnosť informácií, vybavenia, výrobkov alebo postupov uvedených tu a neposkytujú žiadne záruky, že použitie informácií, vybavenia, výrobkov alebo postupov neporušuje súkromné práva.

Odmietanie zodpovednosti za podporu

Odkaz na akýkoľvek výrobok, postup alebo službu s ochrannou známkou, logom, výrobcom atď. nemusí nevyhnutne znamenať, že spoločnosť Podravka alebo jej zamestnanci a dodávatelia propagujú, odporúčajú alebo podporujú tieto výrobky, postupy alebo služby.

Odmietanie zodpovednosti za externé linky

Existencia externých hypertextových odkazov nemusí znamenať, že spoločnosť Podravka, jej dodávatelia alebo sponzori propagujú takéto externé webové stránky alebo informácie, výrobky, alebo služby, ktoré sa tam vyskytujú. Ani spoločnosť Podravka ani jej zamestnanec, sponzor a dodávateľ nemajú kontrolu nad takýmito informáciami vyskytujúcimi sa na takýchto externých webových stránkach. Externé linky uverejnené na tejto webovej stránke sú v súlade so zásadami spoločnosti Podravka,  ktorá nepreberá zodpovednosť za obsah akejkoľvek prepojenej webovej stránky na tomto serveri. Linky môžu obsahovať textové linky, malé obrázky, ikony alebo ilustračné náhľady, ale nie reklamu na výrobky alebo služby.

4. Cookies

Cookies sú miniatúrne súbory uložené v počítači alebo mobilnom zariadení, keď navštívime webovú stránku. Cookies dovoľujú stránke „zapamätať si“ aktivity alebo nastavenia návštevníka z predchádzajúcej návštevy, tak že ich môžu automaticky použiť pri ďalšej návšteve. Takýmto spôsobom webová stránka už „pozná“, že ste tu boli a v niektorých prípadoch prispôsobuje, čo vidíte na obrazovke. Cookies sú najviac používané na zapamätanie si špecifických preferencií používateľa, aby mu pomohli s vložením informácie, ktorá už bola urobená počas predchádzajúcej návštevy, aby zbierali analytické údaje alebo na reklamné kampane.

Cookies môžeme rozdeliť na krátkodobé (session) a dlhodobé (persistent) cookies. Session cookies sú dočasne uložené vo vašom počítači a sú automaticky vymazané po zatvorení internetového prehliadača. Používajú sa na získanie dočasnej informácie ako napríklad obsah vášho nákupného košíka v internetovom obchode.

Pesistent cookies zostávajú uložené vo vašom počítači dokonca aj po zatvorení vášho internetového prehliadača, ale väčšinou majú dátum expirácie. Takéto cookies sa používajú na uľahčenie prístupu pre registrovaných používateľov a na ukladanie informácií ako napríklad používateľské meno a heslo, čo nám dovoľuje prihlásiť sa použitím funkcie „zapamätať si“, tak vy nemusíte znovu zadávať vaše užívateľské meno a heslo každý krát, keď navštívite webové stránky. Persistent cookies môžu byť uložené vo vašom počítači niekoľko dní, mesiacov a dokonca rokov.

Cookies sa taktiež rozdeľujú na cookies prvej strany (first-party cookies) a cookies tretích strán (third-party cookies). Cookies prvej strany pochádzajú z webovej stránky, na ktorej sa aktuálne nachádzate, zatiaľ čo cookies tretích strán prichádzajú pomocou reklám alebo externých služieb z iných webových stránok, ako napríklad Google Analytics alebo AdWords. Tieto cookies sa najčastejšie používajú na vysvetlenie správania používateľa alebo na marketingové účely. Podravka používa cookies tretích strán, aby získala štatistické informácie o návštevníkoch a spôsoboch, ako je využívaná stránka. Zozbierané údaje obsahujú IP adresy, údaje o prehliadači, jazyk, operačný systém a iné štandardné štatistické údaje zozbierané a analyzované výhradne v anonymnej a masovej forme.

Ale ako vlastne cookies pracujú?

Cookies ukladajú informácie vo forme párov základnej hodnoty („key-value“ pairs) v rámci textových súborov.

Napríklad, cookies môže uložiť jazyk, v ktorom si práve prezeráte stránku. Ak je to chorvátsky jazyk, záznam bude najčastejšie vyzerať takto: jazyk=hr

Keď si zvolíte jazyk, webová stránka vytvorí a uloží cookie obsahujúcu informáciu o jazyku cez váš prehliadač. Potom pri každej ďalšej návšteve, ak cookie stále existuje, stránka bude poznať váš výber a ukáže vám obsah vo vašom prioritnom jazyku.

Keď navštívite webovú stránku, Podravka cookies identifikuje parametre prehliadača, nie samotného používateľa. V skratke, účel cookies je v podstate dobrý, pretože poskytujú lepší zážitok pre používateľa, keď si prezerá internetové stránky. Cookies nie sú škodlivé a nemôžu obsahovať vírusy.

Keďže je zmysel cookies zlepšiť a poskytnúť lepší zážitok používateľovi pri použití našej webovej stránky a jej procesov v celom rozsahu jej funkcií, prosím uvedomte si, že nepovolením alebo vymazaním cookies, môžete narušiť funkčnosť prvkov webovej stránky alebo zapríčiniť odlišný vzhľad a pocit vášho internetového prehliadača.

5. Štatistiky

Webová stránka www.podravka.sk monitoruje štatistickú stránku vzhliadnutí výhradne na účely získania potrebných informácií o atraktívnosti a efektívnosti svojich webových stránok a službu tretej strany zvanú Google Analytics. Detailné informácie o tretej strane zaoberajúcej sa touto službou a schopnosť používateľov regulovať potrebné cookie nastavenia, sú dostupné na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Za účelom lepšieho používateľského zážitku, efektívneho plánovania budúcich marketingových kampaní a uverejňovania pre používateľov zaujímavého obsahu, používame Google Analytics Demographics a nástroj Inetrest Reporting, ktorý zbiera informácie o používateľoch, ako napríklad pohlavie, vek a záujmy.

6. Linky

Robíme všetko preto, aby sme zaistili, že všetky presmerovania z našich webových stránok navedú vás a/ alebo vaše dieťa na stránky s kvalitných obsahom v tom zmysle, že nevzbudia negativitu.  Webové stránky a adresy sa však rýchlo menia a my sa nemôžme vždy zaručiť za obsah každej adresy, na ktorú vás nasmerujeme.

7. Zmeny a ukončenia platnosti

Spoločnosť Podravka si vyhradzuje právo upraviť alebo zrušiť celú alebo akúkoľvek časť tejto webovej stránky a Podmienky používania kedykoľvek. Zmeny vstúpia do platnosti, keď budú zverejnené na tejto adrese alebo keď budú oznámené používateľom. Podmienky používania platia do ich ukončenia vami alebo spoločnosťou Podravka. Vaše zrušenie, ktoré je možné kedykoľvek, znamená zrušenie použitia webovej stránky a všetkých materiálov a stiahnutého a použité obsahu z webovej stránky.

Upravené 6. februára 2023